„Jesteśmy wspólnotą ludzi dobrego serca” św. Brat Albert

Ks. Bp Edward Frankowski ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w 1989 roku zainicjował powstanie Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Główną energię w działalności Towarzystwo skierowało na znalezienie jakiegoś domu i otwarcie schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Niewielki domek znaleziono w Rozwadowie i w dniu 1 kwietnia 1990 roku otwarto w nim Schronisko.

Kolejną placówką opiekuńczą zarządzaną przez Koło Stalowej Woli jest Dom Dziecka pod nazwą Ochronka, która mieściła się na plebani, a w 1992 roku została przeniesiona do oddzielnego budynku przy ulicy Wałowej 46.

Konieczne jest w tym miejscu przypomnienie dziejów tegoż budynku albowiem nie jest to miejsce przypadkowe. Budynek Ochronki ufundowali w 1899 roku hrabiostwo Ressegniere. W 1935 roku przekształcono budynek na przedszkole przez siostry Służebniczki. W 1962 roku budynek przejęło państwo a siostry zakonne zostały usunięte siłą. Dopiero w 1992 roku po kilku latach starań ks. Bp Edwardowi Frankowskiemu udało się odzyskać budynek, który był wyeksploatowany, zniszczony. Towarzystwo wydzierżawiło ten obiekt od parafii, przeprowadziło remont i w dniu 15 listopada 1992 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Ochronki. Dom Dziecka „OCHRONKA” im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta – Koło w Stalowej Woli. Placówka posiada status organizacji pożytku publicznego. Finansowana jest przez Starostwo Powiatowe, częściowo utrzymuje się też z darowizn osób prywatnych i instytucji. To właśnie dzięki wsparciu i hojności wielu wspaniałych, życzliwych ludzi, możemy w szerszym zakresie zaspakajając potrzeby naszych wychowanków.

Dom Dziecka „Ochronka” zapewnia całkowitą opiekę dzieciom od 10 – 25 roku życia. Liczba miejsc w placówce – 30. Trafiają do nas dzieci zaniedbane, opuszczone przez rodziców, często bezdomne, sieroty naturalne i społeczne. Przeważają wśród nich rodzeństwa. Rodzice dzieci przebywających w naszej placówce są pozbawieni władzy rodzicielskiej, bądź tez ich prawa rodzicielskie są ograniczone. Trafiające do nas dzieci zazwyczaj wykazują oznaki zaniedbania, wymagają długofalowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, medycznej, zmożonej opieki wychowawczej, a także wyrównania braków dydaktycznych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, kompensacyjnych w szkole , Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i placówce.

Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa, Gminy ROPS w Rzeszowie, Fundacji ”Bliźniemu Swemu”, Fundacji Banku Zachodniego WBK, od kilku lat zatrudniani są korepetytorzy języka angielskiego, matematyki, informatyki a także nauczyciele prowadzący terapię zajęciową i socjoterapię z elementami profilaktyki. Wszystko to jest możliwe dzięki wysiłkom wychowawców oraz wsparciu grupy wolontariuszy ( studenci KUL, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, emerytowani nauczyciele), a także życzliwości i hojności wielu osób i instytucji z kraju i zagranicy.

Staramy się stworzyć dzieciom serdeczną, rodzinną atmosferę. Dużą wagę przykładamy także do ich rozwoju duchownego. Dzieci wychowywane są w duchu etyki chrześcijańskiej. W placówce znajduje się kaplica, w której w każdy czwartek odprawiana jest Msza Święta. Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz Proboszcz parafii MBKP w Stalowej Woli. Dbamy o zaspakajanie potrzeb bytowych i rozwojowych wychowanków, staramy się też je zachęcać do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań. Wychowywać tak, aby zapewnić im jak najlepszy start życiowy, przygotować ich do samodzielnego, godnego życia. Nasze dzieci uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Najstarsi wychowankowie studiują na uczelniach wyższych.

Nasi wychowankowie mają możliwość realizowania się w różnych formach aktywności. Rozwijają swe zainteresowania sportowe (sala gimnastyczna, siłownia, ścianka wspinaczkowa, hipoterapia, basen), informatyczne, plastyczne, muzyczne, wokalne i taneczne.

Od kilku lat ze środków ROPS w Rzeszowie realizowane są programy, które przynoszą wiele korzyści naszym wychowankom. Jest to cykl warsztatów, treningów, kursów, szkoleń zawodowych, które kwalifikacje zawodowe zdobyte przez nich w szkole, umożliwiają rozwijanie ich pasji i marzeń. Programy te dają szansę młodym ludziom na świadome zaplanowanie swojej przyszłości i wyposażają ich w niezbędne umiejętności społeczne i zawodowe.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Stalowej Woli, Zarządem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, nasi wychowankowie po usamodzielnieniu mogą liczyć na mieszkanie z zasobów komunalnych.

Większość naszych usamodzielnionych wychowanków ukończyło studia wyższe, dobrze radzi sobie w dorosłym życiu, co napawa nas dumą i motywuje do pracy.

Placówka stale boryka się z trudnościami finansowymi, dlatego też będziemy bardzo wdzięczni za każdą otrzymaną formę pomocy. Każda kwota wpłacona na nasze konto przyczyni się do poprawy losu dzieci skrzywdzonych przez życie.

W roku 2016 obchodzimy Jubileusz 25-lecia powstania ,, OCHRONKI ‘’ . Placówka powstałą w 1991 roku z inicjatywy Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego. Przez 25 lat działalności w Domu Dziecka przebywało łącznie 214 dzieci, usamodzielniliśmy 75 wychowanków, do domu rodzinnego wróciło 50 dzieci, w kraju i za granicą adoptowano 21 podopiecznych. Do innych placówek typu socjalizacyjnego skierowano 6 wychowanków, do placówek MOW, MOS, DPS przeniesiono 17 wychowanków.

 

Nasza działalność możliwa jest dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami:

  • Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  • ROPS w Rzeszowie
  • Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
  • Urząd Miasta Stalowej Woli
  • Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
  • MOPS Stalowa Wola
  • Powiatowa Komenda Policji w Stalowej Woli
  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Stalowej Woli
  • Szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne
  • Parafie stalowowolskie oraz dzięki wielu wspaniałym darczyńcom z kraju i zagranicy.